English Polish Hungarian Czech Slovak ελληνικά
RedSands

Ochrana osobních údajů & Právní podmínky

Právní oznámení

Toto oznámení si přečtěte pozorně, neboť použitím těchto internetových stránek souhlasíte, že budete vázáni jeho podmínkami. Rozhodneme-li se provést změny v tomto oznámení, zveřejníme je na této stránce. Máte-li jakékoli dotazy, neváhejte se na nás obrátit.

Sídlo společnosti Red Sands se nachází na adrese Level 3, Ocean Village Business Centre, 23 Ocean Village Promenade, Gibraltar.

Pokud si přejete společnost Red Sands kontaktovat, klikněte na možnost „Kontaktovat“ na domovské stránce internetových stránek (dále jen „Internetové stránky“). Použitím těchto Internetových stránek souhlasíte s tím, že jste si přečetli veškeré podmínky uvedené v tomto oznámení a že tyto podmínky přijímáte.

Výrazy „vy“ a „vaše“ odkazují na osobu (osoby), která používá (které používají) Internetové stránky.

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ A SOUKROMÍ

Usilujeme o ochranu a respektování vašeho soukromí v souladu se stávajícími právními předpisy o ochraně osobních údajů („Právní předpisy“). V tomto oznámení je uvedeno, na jakém základě budeme zpracovávat jakékoli osobní údaje, které o vás shromáždíme, nebo které nám poskytnete. Pro účely Právních předpisů budeme označováni jako Správce údajů ve vztahu k jakýmkoli osobním údajům, které nám poskytnete.

S těmito zásadami ochrany soukromí by měla být seznámena jakákoli osoba, na kterou se vztahuje vaše pojistná smlouva, v souvislosti s níž vám dotčena osoba udělila souhlas jednat jejím jménem.                                

Poskytnutím vašich osobních údajů nebo osobních informací o osobě, na níž se vztahuje vaše pojistná smlouva, berete na vědomí, že údaje či informace jsme oprávněni použít pouze způsoby stanovenými v těchto zásadách ochrany soukromí.

NAŠE ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

Při shromažďování a používání vašich osobních údajů nad nimi provádíme řádný dohled a používáme je v souladu s našimi níže uvedenými zásadami ochrany soukromí, uchováváme je zabezpečené a nikdy je neprodáváme.

 1. Osobní údaje, které poskytujete, jsou zpracovávány oprávněným, zákonným a transparentním způsobem,
 2. osobní údaje, které poskytujete, jsou shromažďovány pro konkrétní účel a nejsou zpracovávány žádným způsobem, který by byl v rozporu s účelem, pro který je společnost Red Sands shromažďuje,
 3. vaše osobní údaje jsou přiměřené, relevantní a omezené na to, co je nezbytné ve vztahu k účelům, pro které jsou zpracovávány,
 4. vaše osobní údaje jsou uchovávány přesné a v případě potřeby aktualizované,
 5. vaše osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou ve vztahu k účelům, pro které jsou osobní údaje zpracovávány,
 6. učiníme přiměřené kroky, abychom vaše osobní údaje uchovávali zabezpečené,
 7. vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s vašimi právy,
 8. vaše osobní údaje předáme do jiného státu či mezinárodní organizace mimo Evropský hospodářský prostor, pouze pokud byly učiněny kroky nezbytné pro zajištění, že jsou chráněné. Takové kroky mohou zahrnovat to, že osoba, jíž jsou informace předávány, bude smluvně vázána, aby byla zajištěna ochrana odpovídající úrovně,
 9. společnost Red Sands vaše osobní údaje neprodává ani nepřipouští, aby údaje zákazníků prodávaly jakékoli společnosti, které jí poskytují své služby.

 

ÚDAJE, KTERÉ JSME OPRÁVNĚNI O VÁS SHROMÁŽDIT NEBO ZÍSKAT

Jsme oprávněni shromažďovat a zpracovávat osobní údaje, které nám poskytnete přímo vyplněním formulářů, zasláním e-mailů, telefonicky nebo které získáme prostřednictvím třetích osob, například našich partnerů.

To, které údaje shromažďujeme, závisí na našem vztahu s vámi. V případě, že jsou ve vaší pojistné smlouvě uvedeny další osoby, jsme oprávněni požádat vás o poskytnutí níže uvedených údajů o těchto dalších osobách, je-li to relevantní s ohledem na vaše pojištění:

osobní údaje:

 • kontaktní údaje, jako jsou jméno, e-mailová adresa, poštovní adresa a telefonní číslo,
 • údaje o jakýchkoli jiných osobách, na které se vztahuje pojistná smlouva, v níž jsou uvedeny, a o vztahu s vámi jako pojistníkem,
 • vaše identifikační údaje, jako jsou datum narození, číslo národního pojištění, číslo pasu a řidičského průkazu,
 • finanční údaje, jako jsou údaje o bankovním spojení, údaje o kreditních kartách a údaje získané v důsledku kontroly úvěruschopnosti,
 • údaje týkající se vaší pojistné smlouvy, jako jsou údaje o vašem majetku, vozu, veterinárních či lékařských poradcích, předchozích smlouvách či pojistných nárocích nebo nedávné náhradě škody,
 • údaje týkající se vašeho pojistného nároku nebo vaší účasti na události, v jejímž důsledku vznikl pojistný nárok,
 • údaje o povaze vaší obchodní činnosti a obchodním majetku,
 • údaje získané za pomocí našeho použití souborů cookies,
 • údaje o úpadcích a jiných finančních sankcích, například sankcích uložených v důsledku šetření Správy daní a cel Spojeného Království.

Citlivé osobní údaje (jako jsou údaje týkající se zdravotního stavu nebo odsouzení za trestnou činnost) jsme oprávněni vyžadovat pro konkrétní účely upisování pojistných smluv a odhalování podvodů nebo v rámci postupu vyřizování pojistných událostí. Poskytnutí takových údajů je pro nás podmínkou pro sjednání pojištění nebo správu pojistného nároku; svůj souhlas s naším zpracováním údajů můžete odvolat, což však vést k tomu, že nebudeme schopni poskytnout příslušné krytí nebo zpracovat jakékoli pojistné nároky.

Citlivé osobní údaje:

 • podrobnosti o vašem současném fyzickém či psychickém zdravotním stavu,
 • údaje týkající se sexuálního života nebo orientace, například osobní stav,
 • údaje o trestných činech, včetně údajných trestných činů, trestních řízeních, jejich výsledcích a rozsudcích (předchozích odsouzeních, úpadcích a jiných finančních sankcích, například rozsudcích Hrabského soudu).

Pokud nám tyto údaje budou poskytnuty, budou nám poskytnuty pouze pro výše uvedené konkrétní účely a budou zpracovávány zabezpečeným způsobem a v souladu s tímto oznámením.

 

JAKÝM ZPŮSOBEM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁME

Osobní údaje, které o vás uchováváme, jsme oprávněni použít níže uvedeným způsobem:

Důvod použití vašich údajů

Náš právní základ pro jejich použití

Pro účely sjednání pojištění, vyřizování pojistných nároků a jakékoli jiné související účely

Pro účely plnění pojistné smlouvy uzavřené mezi vámi a naší společností

 

Pro výzkumné nebo statistické účely

Naše oprávněné zájmy – abychom mohli analyzovat historickou činnost, zlepšit své hodnotící algoritmy a předvídat budoucí obchodní dopad Na podporu našich obchodních zájmů, pro zkvalitnění nabídky produktů a vývoj nových systémů a procesů

Abychom vám mohli poskytovat údaje, produkty nebo služby, které od nás požadujete nebo o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat, pokud jste udělili svůj souhlas s tím, že vás pro tyto účely můžeme kontaktovat

V případě, že jste udělili svůj souhlas

 

Abychom mohli spravovat naše internetové stránky a pro účely interních operací, včetně odstraňování poruch, analýzy údajů, testování, výzkumu, a statistických účelů a účelů průzkumu

Naše oprávněné zájmy – abychom mohli analyzovat činnost a pohyb a pro účely testování, výzkumu, statistické účely a účely průzkumu

Abychom vás mohli informovat o změnách našich služeb

Naše povinnosti vyplývající z právních a správních předpisů

Na ochranu proti podvodům a praní špinavých peněz

Naše povinnosti vyplývající z právních a správních předpisů

 

Abychom splnili povinnosti vyplývající z obecných právních nebo správních předpisů

 

Naše povinnosti vyplývající z právních a správních předpisů

 

Abychom s vámi mohli komunikovat a řešit jakékoli vaše případné stížnosti

 

Naše povinnosti vyplývající z právních a správních předpisů spolu s našimi oprávněnými obchodními zájmy, abychom mohli vyřešit jakékoli případné stížnosti

 

Abychom vylepšili (například) kvalitu, školení a zabezpečení týkající se nahrávaných nebo sledovaných telefonních hovorů

Naše oprávněná potřeba poskytovat bezpečné a kvalitní služby; při zpracovávání citlivých osobních údajů případně použijeme výjimku pro účely pojištění

 

SDĚLENÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jsme oprávněni sdělit vaše osobní údaje třetím osobám, které nám poskytují produkty nebo služby, nebo poskytovatelům, kteří poskytují služby naším jménem. Tyto osoby mohou zahrnovat zejména:

 • nezávislé smluvní správce, partnery či poskytovatele služeb,
 • zajistitele,
 • kanceláře poskytující informace v oblasti pojištění,
 • poskytovatele zdravotnických služeb,
 • likvidátory pojistných událostí,
 • agentury pro hodnocení úvěruschopnosti,
 • obchodní sdružení,
 • finanční oddělení veřejného ochránce práv nebo informační kancelář úřadu komisaře,
 • agentury pro odhalování podvodů,
 • externí advokátní kanceláře nebo poradce,
 • externí auditory,
 • regulační orgány a
 • další osoby, které mohou případně vyžadovat právní předpisy.

Vaše osobní údaje budou sděleny třetí osobě, pouze pokud se daná třetí osoba zavázala uchovávat vaše údaje přísně důvěrné, a budou použity pro konkrétní účel, pro který jsme jí údaje poskytli.

MEZINÁRODNÍ PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje jsme oprávněni předávat do míst mimo Evropský hospodářský prostor („EHS“). Pokud předáváme vaše osobní údaje mimo EHS, zajistíme, že budou zpracovávány bezpečným způsobem a v souladu s tímto oznámením o ochraně soukromí a Právními předpisy.

VAŠE PRÁVA

Máte právo:

 • nahlédnout do kopie osobních údajů, které o vás uchováváme,
 • požádat o výmaz jakýchkoli osobních údajů (s určitými výjimkami),
 • na opravu či smazání určitých nepřesných či nesprávných údajů,
 • omezení zpracování vašich údajů,
 • požádat nás, abychom poskytli kopii vašich údajů jakémukoli správci v přenositelném a strojově čitelném formátu,
 • vznést námitku proti přímému marketingu,
 • být vyjmuti z automatizovaného rozhodování,
 • odvolat svůj souhlas,
 • podat stížnost u místního úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pro získání přístupu ke svým osobním údajům se obraťte na:

styčného úředníka pro ochranu osobních údajů, společnost Red Sands Insurance Company (Europe) Limited, se sídlem na adrese Level 3 Ocean Village Business Centre, 23 Ocean Village Promenade, Gibraltar, GX11 1AA.

 

SOUBORY COOKIES

Na našich internetových stránkách používáme soubory cookies, abychom vás odlišili od ostatních uživatelů. Díky nim vám můžeme poskytnout příjemný zážitek při prohlížení našich internetových stránek a rovněž naše internetové stránky vylepšit. Například nás zajímají počty návštěvníků a internetové stránky, které navštěvují, které z internetových stránek jsou nejvíce a které nejméně oblíbené. Pomocí údajů o chování návštěvníků můžeme obsah internetových stránek přizpůsobit a učinit je pro návštěvníky lépe přístupné, relevantnější a zajímavější. V některých případech používáme soubory cookies pro zapamatování informací o vaší návštěvě našich internetových stránek mezi ostatními návštěvami. Je to nezbytné pro vylepšení vašeho použití internetových stránek, například zapamatování jakýchkoli předvolených funkcí. Pokračujete-li prohlížením internetových stránek, souhlasíte s naším použitím souborů cookies.

Soubor cookie je malý soubor obsahující písmena a čísla, který se ukládá ve vašem prohlížeči nebo na pevném disku vašeho počítače. Soubory cookies obsahují informace, které jsou převedeny na pevný disk vašeho počítače.

Naše soubory cookies neukládají osobní informace, jako jsou vaše jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mail, v podobě, která je čitelná pro jiné osoby. Soubory cookies, které používáme, nemohou číst ani vyhledávat ve vašem počítači, chytrém telefonu nebo zařízení připojeném k internetu, aby získaly informace o vás či vaší rodině, ani číst žádný materiál uložený na vašem pevném disku.

Používáme níže uvedené soubory cookies:

Nezbytně nutné soubory cookies: Používáme pouze soubory cookies, které jsou nezbytné pro provoz našich internetových stránek.

Analytické/provozní soubory cookies: Umožňují nám zjistit počet návštěvníků a zmapovat jejich pohyb při používání našich internetových stránek. Díky tomu můžeme vylepšit způsob fungování našich internetových stránek, například tím, že zajistíme, aby uživatelé jednoduše našli informace, které hledají.

Soubory cookies můžete deaktivovat v nastavení vašeho prohlížeče, které umožňuje odmítnout použití některých nebo veškerých souborů cookies. Pokud však v nastavení svého prohlížeče deaktivujete veškeré soubory cookies (včetně nezbytných souborů cookies), pravděpodobně nebudete mít přístup k našim internetovým stránkám či jejich částem.

Informace o nastavení přijetí souborů cookies vyhledejte v nápovědě svého prohlížeče. 

ZMĚNY ZÁSAD OCHRANY SOUKROMÍ

Zásady ochrany soukromí na této stránce můžeme kdykoli případně upravit. Tuto stránku byste měli průběžně kontrolovat, abyste se informovali o jakýchkoli případných změnách.

Máte-li jakékoli dotazy ohledně našeho použití vašich osobních údajů, obraťte se na

styčného úředníka pro ochranu osobních údajů, společnost Red Sands Insurance Company (Europe) Limited, se sídlem na adrese Level 3 Ocean Village Business Centre, 23 Ocean Village Promenade, Gibraltar, GX11 1AA.

E-maily

Upozorňujeme, že nezaručujeme, že jakýkoli e-mail odeslaný na tyto internetové stránky bude společnosti Red Sands doručen ani že obsah zprávy bude při přenosu zachován důvěrný.

Podmínky

Tyto Podmínky si přečtěte spolu s jakýmikoli dalšími podmínkami a prohlášeními uvedenými na stránkách Internetových stránek. V případě jakéhokoli rozporu mají před těmito Podmínkami přednost podmínky a prohlášení uvedené na stránkách Internetových stránek.

Informace, materiál a obsah uvedené na těchto Internetových stránkách může společnost Red Sands kdykoli změnit. Budete-li Internetové stránky nadále navštěvovat či je používat, má se za to, že s jakýmikoli změnami, které společnost Red Sands případně provede, souhlasíte.

Uživatelé

Internetové stránky a informace na nich uvedené používáte výhradně na vlastní riziko a nesete za takové použití odpovědnost v plném rozsahu. Internetové stránky nesmíte používat pro podvodné účely ani v souvislosti s žádnou nezákonnou činností. Internetové stránky nesmíte používat žádným způsobem, který povede, nebo může vést, k tomu, že bude jejich provoz nebo přístup k nim přerušen, poškozen nebo jakýmkoli způsobem narušen.

Společnost Red Sands, její dodavatelé, subdodavatelé, zástupci ani třetí osoby uvedené na těchto internetových stránkách v žádném případě neponesou vůči žádné osobě odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, vedlejší, zvláštní, následné či sankční škody ani škody vzniklé v důsledku spoléhání se na přesnost informací jakkoli způsobené v souvislosti s jakýmkoli použitím těchto internetových stránek ani jakýchkoli jiných internetových stránek, zejména náklady či výdaje, jakýkoli ušlý zisk a/nebo přerušení obchodní činnosti, ztrátu programů či jiných dat a jakékoli jiné ztráty vyplývající z použití nebo neschopnosti použít tyto Internetové stránky či jakékoli jiné materiály na jakékoli stránce propojené s těmito Internetovými stránkami (zejména jakékoli viry či jiné chyby nebo vady nebo poruchy počítačového přenosu nebo síťové komunikace), i kdyby byla společnost Red Sands o tom, že k takové škodě může dojít, informována, a bez ohledu na to, zda byla taková škoda předvídatelná či nikoli. Společnost Red Sands kromě toho nepřejímá žádnou odpovědnost ve vztahu k jakýmkoli změnám provedeným v obsahu Internetových stránek neoprávněnými třetími osobami. Veškeré výslovné či konkludentní záruky nebo prohlášení jsou vyloučeny v nejširším možném rozsahu přípustném ze zákona. Společnost Red Sands žádným způsobem neomezuje svou odpovědnost za úmrtí či újmu na zdraví způsobené nedbalostí, porušením povinnosti, hrubou nedbalostí či úmyslným protiprávním jednáním.

Nemá se za to, že jakýkoli obsah těchto Internetových stránek představuje jakýmkoli způsobem finanční či jiné odborné poradenství. Vyžadujete-li jakékoli poradenství či pomoc týkající se produktů či služeb společnosti Red Sands, obraťte se na společnost Red Sands dle pokynů uvedených na těchto Internetových stránkách. Tato prohlášení nemají vliv na vaše zákonná práva.

Produkty, služby a internetové stránky třetích osob

Tyto Internetové stránky mohou případně obsahovat odkazy na internetové stránky třetích osob. Tyto odkazy se uvádí pouze pro informaci a společnost Red Sands nenese odpovědnost za obsah žádných jiných internetových stránek či stránek propojených s těmito Internetovými stránkami nebo na tyto Internetové stránky odkazujících. Žádné internetové stránky třetí osoby nesmí být s Internetovými stránkami propojeny bez předchozího písemného souhlasu společnosti Red Sands.

Společnost Red Sands vylučuje odpovědnost za vhodnost či dostupnost produktů či služeb třetích osob, které se mohou průběžně objevit na Internetových stránkách nebo na které mohou Internetové stránky odkazovat.

Vyloučení odpovědnosti týkající se přístupu a přesnosti informací

Společnost Red Sands usiluje o zajištění, že informace obsažené na Internetových stránkách vycházejí z informací platných k datu zveřejnění, jejich přesnost však nelze zaručit. Společnost Red Sands neposkytuje žádné záruky ani prohlášení (výslovné ani konkludentní), pokud jde o přesnost, platnost či úplnost informací. Doporučujeme učinit přiměřené kroky k ověření veškerých informací na těchto Internetových stránkách, než na jejich základě učiníte jakákoli jednání.

Společnost Red Sands bude usilovat o zajištění, aby Internetové stránky fungovaly nepřerušeně a bez chyb, nelze to však zaručit. Váš přístup k Internetovým stránkám může být příležitostně pozastaven nebo omezen za účelem umožnění opravy, údržby nebo zavedení nových nástrojů či služeb. Společnost Red Sands však bude usilovat o omezení četnosti a doby trvání jakéhokoli takového pozastavení či přerušení.

 

Vyhrazujeme si právo kdykoli provést změny informací na těchto internetových stránkách. Není-li to jasně stanoveno, informace uvedené na těchto internetových stránkách nepředstavují nabídku společnosti, abyste s ní uzavřeli smlouvu. Smlouva bude uzavřená až poté, co přijmeme vaši žádost a potvrdíme vám, že jsme s vámi uzavřeli smlouvu.

Práva duševního vlastnictví

Ochranné známky a autorské právo

Není-li uvedeno jinak, autorská práva na těchto Internetových stránkách vlastní nebo na základě licence užívá společnost Red Sands. Jste oprávněni tisknout, kopírovat, stahovat či dočasně uchovávat výňatky z našich Internetových stránek pro vaši osobní informaci nebo využíváte-li naše produkty a služby. Jakékoli jiné použití je bez předchozího písemného souhlasu zakázáno. Budete-li v této souvislosti potřebovat další informace, kontaktujte společnost Red Sands pomocí odkazu „Kontaktujte nás“ na Internetových stránkách. Tyto Internetové stránky, ani žádná jejich část, nesmí být reprodukovány, duplikovány, kopírovány, prodávány ani navštěvovány bez našeho výslovného písemného souhlasu.

Ochrana osobních údajů

Viz naše zásady ochrany soukromí výše.

Rozhodné právo

Internetové stránky a tyto Podmínky se řídí právem Anglie a jakýkoli spor z nich vyplývající podléhá nevýhradní příslušnosti anglických soudů.

Red Sands Insurance Company (Europe) Limited je lincencována a pod dohledem Gibraltar Financial Services Commission podle nařízení Insurance Companies Act 1987 (více na webu FSC). Je členem UK's Financial Services Compensation Scheme, Financial Ombudsman Scheme a The Association of British Insurers. Sídlo: Level 3, Ocean Village Business Centre, 23 Ocean Village Promenade, Gibraltar (Company No. 87598). Copyright © 2014 Red Sands Insurance. All Rights Reserved.