English Polish Hungarian Czech Slovak ελληνικά
RedSands

Polityka prywatności i nota prawna

Informacje prawne

Prosimy byś uważnie zapoznał się z niniejszymi Informacjami, ponieważ korzystając z tej strony zgadzasz się na warunki w nich zawarte.  Jeżeli zdecydujemy się wprowadzić zmiany w niniejszych Informacjach  umieścimy je na tej stronie. W przypadku jakichkolwiek pytań skontaktuj się z nami niezwłocznie. 

Red Sands ma swoją oficjalną siedzibę w Level 3, Ocean Village Business Centre, 23 Ocean Village Promenade, na Gibraltarze.

Jeżeli chciałbyś skontaktować się z Red Sands, kliknij proszę w przycisk „Kontakt” na stronie głównej naszej witryny internetowej („Witryna Internetowa”). Korzystając z Witryny potwierdzasz, że przeczytałeś i zaakceptowałeś wszystkie warunki zawarte w niniejszym dokumencie.

Zaimki 'Ty', 'Twój' i 'Tobie' odnoszą się do osoby lub osób korzystających z naszej Strony Internetowej.

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH I POLITYCE PRYWATNOŚCI

Dokładamy wszelkich starań by chronić i szanować Twoją prywatność zgodnie z aktualną Ustawą o Ochronie Danych Osobowych („Ustawa”). Niniejsza Informacja zawiera zasady, zgodnie z którymi przetwarzać będziemy dane osobowe pozyskane od Ciebie lub nam przez Ciebie przekazane.  Na potrzeby Ustawy określamy się mianem Administratora Danych Osobowych w odniesieniu do wszelkich danych osobowych, które nam dostarczysz. 

Niniejsza Polityka Prywatności powinna zostać przeczytana przez każdą ze stron, która ujęta jest w Twojej Polisie i które wyraziły zgodę na to byś działał w ich imieniu.                       

Przekazując nam swoje dane osobowe lub dane osobowe osób ujętych w Twojej polisie przyznajesz, że możemy przetwarzać je tylko w sposób opisany w naszej Polityce Prywatności. 

NASZE ZASADY DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI

Gromadząc i przetwarzając Twoje dane osobowe dbamy o to by obchodzić się z nimi we właściwy sposób oraz przetwarzać je zgodnie z zasadami zawartymi w naszej polityce prywatności wymienionymi poniżej, jak również zapewniamy ich bezpieczeństwo oraz to, że nigdy nie zostaną przez nas sprzedane.

 1. Dane osobowe, które nam przekazujesz są przetwarzane rzetelnie, zgodnie z prawem i w sposób transparentny;
 2. Dane osobowe, które nam przekazujesz są gromadzone w konkretnym celu i nie są przetwarzane w sposób niezgodny z celem, w którym Red Sands je gromadzi;
 3. Twoje dane osobowe są wystarczające, odpowiednie i ograniczone  jedynie do tych danych, które są niezbędne w odniesieniu do celu w jakim są przetwarzane;
 4. Twoje dane osobowe są poprawne i tam gdzie to wymagane aktualizowane;
 5. Twoje dane osobowe nie są przechowywane dłużej niż wymaga tego cel w jakim są one przetwarzane;
 6. Podejmiemy odpowiednie kroki aby zapewnić Twoim danym osobowym bezpieczeństwo;
 7. Twoje dane osobowe są przetwarzane z poszanowaniem Twoich praw;
 8. Przekażemy Twoje dane osobowe do innego kraju lub organizacji międzynarodowej spoza Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej tylko w przypadku gdy podejmiemy wszelkie wymagane kroki by zapewnić Twoim danym bezpieczeństwo.  Kroki te mogą objąć zobowiązanie strony, której przekazujemy dane, za pomocą umowy, do ochrony tych danych w sposób spełniający odpowiednie standardy; 
 9. Red Sands nie sprzeda Twoich danych osobowych. Nie zezwalamy również na sprzedaż danych osobowych naszych klientów wszelkim spółkom świadczącym dla nas usługi. 

INFORMACJE O TOBIE, KTÓRE MOŻEMY GROMADZIĆ LUB OTRZYMAĆ

Możemy gromadzić i przetwarzać dane osobowe, które dostarczyłeś nam bezpośrednio wypełniając formularze, wysyłając e-maile lub prowadząc rozmowę telefoniczną, jak również dane dostarczone nam przez strony trzecie takie jak nasi partnerzy.

Informacje, które gromadzimy zależą od naszej relacji z Tobą. Jeżeli w Twojej polisie wymienione są inne osoby, możemy poprosić Cię o dostarczenie informacji wymienionych poniżej również w odniesieniu do tych osób, jeżeli są one istotne dla zawarcia umowy ubezpieczenia:  

Dane osobowe:

 • dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny i numer telefonu;
 • dane wszystkich innych osób uwzględnionych w polisie i w niej wymienionych oraz relacja w jakiej pozostają z Tobą jako z właścicielem polisy;  
 • dane identyfikacyjne takie jak data urodzenia, numer ubezpieczenia społecznego , numer paszportu i prawa jazdy;
 • informacje finansowe takie jak dane bankowe, dane dot. karty kredytowej i informacje uzyskane w wyniku sprawdzania przez nas Twojej zdolności kredytowej;
 • informacje ważne z punktu widzenia zawarcia umowy ubezpieczeniowej takie jak dane dotyczące posiadanych przez Ciebie nieruchomości, pojazdów, dane doradców medycznych i weterynaryjnych , informacje na temat poprzednich polis i roszczeń, oraz te dotyczące niedawnych szkód; 
 • informacje istotne z punktu widzenia Twojego roszczenia lub Twojego udziału w zdarzeniu dającym podstawy do powstania roszczenia;
 • informacje dotyczące charakteru Twojej działalności i aktywów komercyjnych;
 • informacje pozyskane dzięki zastosowaniu przez nas plików cookie;
 • informacje na temat upadłości lub innych sankcji finansowych takich jak dochodzenia prowadzone przez Urząd Skarbowy.

Wrażliwe Dane Osobowe (informacje dotyczące stanu zdrowia lub karalności) mogą być przez nas wymagane do konkretnych celów dotyczących ubezpieczenia i wykrywania oszustw, oraz jako element procesu obsługi roszczenia.   Dostarczenie tych danych jest warunkiem, który musi zostać spełniony byśmy mogli zapewnić ubezpieczenie lub zarządzać roszczeniem. Fakt, że możesz wycofać swoja zgodę na przetwarzanie przez nas tych danych, skutkować może tym, że nie będziemy mogli dłużej zapewniać Ci ubezpieczenia lub przetwarzać żadnych roszczeń. 

Wrażliwe dane osobowe:

 • informacje dotyczące Twojego bieżącego lub wcześniejszego stanu zdrowia fizycznego lub psychicznego;
 • informacje dotyczące życia seksualnego lub orientacji seksualnej, na przykład stan cywilny;
 • informacje dotyczące przewinień, łącznie z domniemanymi przewinieniami, postępowaniami karnymi, wynikami i wyrokami (wcześniejsze wyroki, bankructwa i inne sankcje finansowe takie jak wyroki Sądu Okręgowego Hrabstwa).

Jeżeli tego typu dane zostaną nam przekazane będą one przetwarzane w konkretnych celach wymienionych powyżej i będą traktowane z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa oraz zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszej Informacji. 

W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY TWOJE DANE

Możemy przetwarzać zgromadzone przez nas dane osobowe w następujący sposób:

Powód dla którego przetwarzamy Twoje dane

Podstawa prawna do ich przetwarzania

W celu dostarczenia Ci polisy ubezpieczeniowej, obsługi roszczeń i innych pokrewnych celów

Realizacja umowy ubezpieczenia między Tobą a nami

 

Do badań lub celów statystycznych

Nasz uzasadniony interes – abyśmy mogli analizować wcześniejszą aktywność by poprawić nasze algorytmy ustalania stawek oraz by pomóc nam przewidzieć przyszłe wpływy na działalność biznesową. Aby poszerzać spektrum naszych zainteresowań komercyjnych, zwiększyć atrakcyjność naszej oferty produktowej oraz by rozwijać nowe systemy i procesy

Aby dostarczać Ci informacje, produkty oraz usługi, których od nas oczekujesz lub które, naszym zdaniem, mogłyby Cię zainteresować, wszędzie tam gdzie wyraziłeś zgodę na to byśmy w tych celach się z Tobą kontaktowali

Wszędzie tam gdzie udzieliłeś nam swojej zgody

 

Aby zarządzać naszą stroną internetową oraz do  działań wewnętrznych takich jak rozwiązywanie problemów, analiza danych, testowanie, badania, cele statystyczne i ankietowe

Nasz uzasadniony interes -  abyśmy mogli analizować aktywność i liczbę odwiedzin na stronie, oraz na potrzeby testów, badań i dla celów statystycznych i ankietowych

Aby informować Cię o zmianach w naszych usługach

Nasze obowiązki wynikające z prawa i przepisów

By zabezpieczyć się przed oszustwem i praniem pieniędzy 

Nasze obowiązki wynikające z prawa i przepisów

 

Aby wypełniać nasze obowiązki wynikające z przepisów prawa lub innych regulacji

 

Nasze obowiązki wynikające z prawa i przepisów

 

Aby komunikować się z Tobą i dojść do porozumienia jeżeli wniósłbyś jakiekolwiek zażalenie

 

Nasze obowiązki wynikające z prawa i przepisów oraz nasz uzasadniony interes aby dojść do porozumienia w przypadku każdego zażalenia

 

Aby poprawić jakość, szkolenia i bezpieczeństwo (na przykład), w odniesieniu do nagrywanych lub monitorowanych rozmów telefonicznych

Nasza uzasadniona potrzeba by świadczyć usługi bezpieczne i dobrej jakości. Przetwarzając wrażliwe dane osobowe robimy wyjątek dla celów ubezpieczeniowych tam gdzie jest to wymagane. 

 

 

UDOSTĘPNIENIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Możemy udostępnić Twoje dane osobowe stronom trzecim zaangażowanym w dostarczanie nam produktów lub usług, lub do usługodawców, którzy świadczą usługi w naszym imieniu. Należą do nich między innymi:

 • Związani z nami umownie i będący stronami trzecimi administratorzy, partnerzy lub dostawcy usług;
 • Firmy reasekuracyjne;
 • Biura informacji ubezpieczeniowej;
 • Dostarczyciele usług medycznych;
 • Likwidatorzy szkód;
 • Biura informacji kredytowej;
 • Stowarzyszenia handlowe;
 • Biuro Rzecznika Finansowego (FOS) lub Rzecznika Informacji Publicznej (ICO)
 • Agencje ds. wykrywania oszustw;
 • Zewnętrzne kancelarie prawnicze lub konsultanci;
 • Organy nadzorujące; i
 • inne podmioty wymagane prawem.

Udostępnienie Twoich danych osobowych stronie trzeciej może nastąpić jedynie w przypadku gdy owa strona trzecia wyraziła zgodę na to by zachować całkowitą poufność Twoich danych i używać ich jedynie w konkretnym celu, w którym jej je udostępniliśmy.

MIĘDZYNARODOWE TRANSFERY DANYCH

Możemy przekazać Twoje dane osobowe do miejsc znajdujących się poza Europejską Wspólnotą Gospodarczą („EWG”).   Jeżeli przekażemy Twoje dane osobowe poza EWG dopilnujemy by były one traktowane z zachowaniem poufności, w zgodzie z informacją o prywatności oraz przepisami prawa.

TWOJE PRAWA

Masz prawo:

 • do wglądu w Twoje dane osobowe zgromadzone rzez nas; 
 • poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych (z pewnymi wyjątkami) ;
 • do poprawienia lub usunięcia wszelkich danych, które są niedokładne lub mogą wprowadzić w błąd;
 • ograniczyć przetwarzanie Twoich danych;
 • poprosić nas byśmy dostarczyli kopię Twoich danych każdemu administratorowi danych osobowych na przenośnym nośniku możliwym do odczytania za pomocą komputera;
 • nie wyrazić zgody na marketing bezpośredni;
 • nie podlegać decyzji podejmowanej w sposób zautomatyzowany;
 • do wycofania swojej zgody;
 • złożyć skargę w lokalnym urzędzie ds. ochrony danych osobowych.

Aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych napisz do Koordynatora ds. Ochrony Danych Osobowych na adres:

The Data Protection Liaison Officer, Red Sands Insurance Company (Europe) Limited, Level 3 Ocean Village Business Centre, 23 Ocean Village Promenade, Gibraltar, GX11 1AA.

PLIKI COOKIE (CIASTECZKA)

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie aby odróżnić Cię od innych użytkowników.  Pozwala nam to zapewnić Ci dobre doświadczenia podczas użytkowania naszej Witryny, jak również pomaga nam ją udoskonalać.  Przykładowo,  jesteśmy zainteresowani liczbą odwiedzających i stronami, które odwiedzają; które z nich są najbardziej i najmniej popularne.  Wykorzystując to czego dowiadujemy się o zwyczajach osób odwiedzających naszą Witrynę możemy dostosowywać jej zawartość tak by była ona dla nich bardziej dostępna, dopasowana i interesująca.   W niektórych przypadkach pliki cookie są wykorzystywane do zapamiętywania informacji o Twojej wizycie na naszej stronie przez czas pomiędzy Twoimi wizytami.  Robimy to aby ułatwić Ci użytkowanie naszej strony poprzez zapamiętywanie Twoich preferencji. Kontynuując użytkowanie naszej strony zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie.

Plik cookie jest małym plikiem zawierającym ciąg liter i cyfr, który przechowujemy w Twojej przeglądarce lub na twardym dysku Twojego komputera.  Ciasteczka zawierają też informacje, które są przenoszone na dysk twardy Twojego komputera.

Używane przez nas ciasteczka nie gromadzą danych osobowych, takich jak Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail, w formacie który może być odczytany przez innych.  Nasze pliki cookie nie mogą czytać danych lub przeszukiwać Twojego komputera, smartfona lub innego urządzenia podłączonego do internetu, w celu pozyskiwania informacji o Tobie lub Twojej rodzinie, jak również czytać jakichkolwiek materiałów przechowywanych na Twoim twardym dysku. 

Używamy następujących plików cookie:

Ściśle niezbędne pliki cookie: Używamy wyłącznie tych plików cookie, które są wymagane do funkcjonowania naszej strony internetowej.

Analityczne pliki cookie: Pozwalają nam zidentyfikować i policzyć użytkowników odwiedzających naszą stronę oraz zobaczyć w jaki sposób odwiedzający poruszają się po naszej stronie internetowej i kiedy z niej korzystają. To pomaga nam udoskonalać działanie naszej strony, na przykład, poprzez zapewnianie użytkownikom  łatwiejszego dostępu do informacji których szukają. 

Możesz zablokować pliki cookie modyfikując ustawienia swojej przeglądarki internetowej w taki sposób  by nie akceptowała ona wszystkich lub niektórych plików cookie. Jednakże, jeśli ustawisz przeglądarkę tak by blokowała wszystkie pliki cookie (włączając w to niezbędne pliki cookie) nie będziesz mógł uzyskać dostępu do wszystkich części naszej strony internetowej.  

Prosimy byś skorzystał z narzędzia „pomoc” w swojej przeglądarce by dowiedzieć się w jaki sposób skonfigurować ją tak by akceptowała pliki cookie.

ZMIANY W NASZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Możemy zaktualizować naszą politykę prywatności w każdej chwili poprzez wprowadzenie zmian na tej stronie. Radzimy byś odwiedzał tę stronę od czasu do czasu aby zapoznawać się ze zmianami, które wprowadzamy. 

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych prosimy o kontakt z Koordynatorem ds. Danych Osobowych pod następującym adresem:

The Data Protection Liaison Officer, Red Sands Insurance Company (Europe) Limited, Level 3 Ocean Village Business Centre, 23 Ocean Village Promenade, Gibraltar, GX11 1AA.

E-maile

Prosimy byś miał na uwadze to, że nie ma gwarancji, że każdy e-mail wysłany za pomocą tej strony internetowej dotrze do Red Sands lub, że informacje w nim zawarte pozostaną poufne podczas ich przesyłania.

Warunki

Niniejsze Warunki należy czytać łącznie z wszelkimi innymi warunkami i wyłączeniami, które są dołączone lub, do których są odniesienia na stronach naszej witryny internetowej.  W przypadku jakiegokolwiek konfliktu warunki i wyłączenia umieszczone na stronach Witryny Internetowej są nadrzędne w stosunku do niniejszych Warunków.

Red Sands może zmienić informacje, materiały i i zawartość Witryny Internetowej w każdej chwili. Kontynuowanie przez Ciebie odwiedzania lub użytkowania naszej Witryny Internetowej oznacza, że wyrażasz zgodę na wszystkie zmiany wprowadzone przez Red Sands.  

Użytkownicy

Korzystasz z naszej Witryny Internetowej i informacji na niej zawartych wyłącznie na własne ryzyko i jesteś za owe użytkowanie całkowicie odpowiedzialny. Nie wolno Ci używać naszej Witryny Internetowej do nieuczciwych celów lub w związku z jakąkolwiek nielegalną działalnością. Nie wolno Ci też używać Witryny w taki sposób który spowoduje, lub mógłby spowodować, że Witryna zostanie zniszczona lub uszkodzona lub dostęp do niej będzie zakłócony w jakikolwiek sposób. 

W żadnym wypadku Red Sands, ich dostarczyciele, podwykonawcy, przedstawiciele lub inne strony trzecie wymienione na tej stronie nie mogą być pociągnięte do odpowiedzialności przez jakąkolwiek ze stron za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne i wynikowe szkody, jak równieżza straty wynikające z polegania na zawartej umowie oraz te wynikające z sankcji, szkody powstałe w wyniku użytkowania tej Witryny lub jakiejkolwiek innej strony, w jakikolwiek sposób one powstały, włączając w to, lecz nie ograniczając się jedynie do kosztów lub wydatków, utraty zysku i/lub zakłócenia działalności biznesowej, utraty programów lub innych danych lub jakichkolwiek innych strat powstałych  w wyniku użytkowania lub nieumiejętnego użytkowania Witryny lub jakichkolwiek materiałów na jakiejkolwiek ze stron połączonych z tą Witryną  (włączając w to, ale nie ograniczając się do wirusów lub jakichkolwiek innych błędów, usterek czy awarii w komputerowej transmisji danych lub komunikacji sieciowej), nawet jeśli Red Sands było ostrzegane o możliwości wystąpienia takich szkód oraz bez względu na to czy można je było przewidzieć czy nie.    Dodatkowo, Red Sands nie akceptuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do zmian dokonywanych w treści Witryny przez nieuprawnione do tego strony trzecie. Wszelkie wyrażone lub dorozumiane gwarancje oraz oświadczenia podlegają wyłączeniu w maksymalnym stopniu dopuszczonym przez prawo. 

Red Sands nie ogranicza w żaden sposób swojej odpowiedzialności prawnej za śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane naszym zaniedbaniem, niedopełnieniem obowiązków,  rażącym zaniedbaniem lub celowym działaniem. 

Nic co znajduje się na tej Witrynie nie może stanowić porady finansowej lub jakiejkolwiek innej w jakikolwiek sposób. Jeżeli potrzebujesz porady lub pomocy od Red Sands w odniesieniu do ich produktów i usług, prosimy byś skontaktował się z Red Sands w sposób wskazany na tej stronie internetowej. Niniejsze oświadczenia nie wpływają na Twoje  ustawowe prawa.

Produkty, usługi  oferowane przez strony trzecie oraz ich strony internetowe

Niniejsza Witryna może zawierać linki do witryn internetowych stron trzecich. Są one umieszczone tam wyłącznie w celach informacyjnych i Red Sands nie ponosi odpowiedzialności za zawartość żadnej z witryn ani stron, do których linki umieszczone są na naszej Witrynie lub które zawierają linki do naszej Witryny.   Bez wcześniejszej pisemnej zgody Red Sands na naszej Witrynie nie mogą zostać umieszczone linki do żadnej witryny internetowej stron trzecich. 

Red Sands nie bierze odpowiedzialności za odpowiedniość lub dostępność produktów lub usług dostarczanych przez strony trzecie, które mogą pojawiać się lub do których mogą zostać od czasu do czasu umieszczone linki na naszej Witrynie.   

Wyłączenie odpowiedzialności/ Dostęp i Dokładność

Red Sands dokłada wszelkich starań by informacje zawarte na tej Witrynie były oparte na danych z chwili publikacji, jednakże ich dokładność nie może zostać zagwarantowana. Red Sands nie daje żadnych gwarancji ani oświadczeń (wyrażonych lub dorozumianych) co do ich dokładności, aktualności czy kompletności. Powinieneś powziąć odpowiednie kroki celem weryfikacji wszystkich informacji zawartych na Witrynie przed podjęciem działań na ich podstawie.  

Mimo, że Red Sands stara się zapewnić niezakłóconą i wolną od błędów dostępność strony, nie może tego jednak zagwarantować.  Twój dostęp do naszej Witryny może być czasowo zawieszany lub ograniczany, by umożliwić naprawy, konserwację lub wprowadzanie nowych funkcji lub usług. Red Sands spróbuje jednakże maksymalnie ograniczyć częstotliwość i czas trwania wszelkich przerw w działaniu strony. 

 

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania poprawek i zmian w informacjach zawartych na tej stronie w dowolnym czasie. Jeżeli nie jest to w jasny sposób napisane, informacje umieszczone na tej stronie nie stanowią propozycji zawarcia z Tobą umowy. Umowa zostanie zawarta wyłącznie po zaakceptowaniu przez nas Twojego wniosku i poinformowaniu Cię, że umowa została zawarta.  

Własność intelektualna

Znaki towarowe i prawa autorskie

Prawa autorskie do treści znajdujących się na tej Witrynie należą do Red Sands lub została im na nie udzielona licencja, chyba, że zostało podane inaczej. Możesz drukować, kopiować, pobierać lub czasowo przechowywać fragmenty naszej Witryny Internetowej dla swojej własnej informacji lub w przypadku gdy korzystasz z naszych produktów czy usług. Wszelkie inne ich wykorzystywanie bez naszej uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione.  Jeżeli chciałbyś otrzymać bardziej szczegółowe informacje związane z tym zagadnieniem skontaktuj się proszę z Red Sands korzystając z przycisku „Kontakt” na naszej Witrynie Internetowej.  Ta Witryna lub jakakolwiek jej część nie może być powielana, duplikowana, kopiowana, sprzedawana lub odwiedzana bez naszej  wyraźnej pisemnej zgody.

Ochrona Danych Osobowych

Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności  umieszczoną powyżej.

Obowiązujące prawo

Nasza Witryna Internetowa i niniejsze Warunki podlegają przepisom prawa Wielkiej Brytanii i Brytyjskie sądy sprawują niewyłączną jurysdykcję nad wszelkimi sporami wynikłymi z powyższych. 

Red Sands Insurance Company (Europe) Limited jest licencjonowane i regulowane przez Komisję Usług Finansowych Gibraltaru na podstawie Ustawy firm ubezpieczeniowych z 1987 (patrz: strona internetowa FSC). Jest członkiem brytyjskiego Financial Services Compensation Scheme Financial Ombudsman Scheme oraz Stowarzyszenia Ubezpieczycieli Brytyjskich. Siedziba: Level 3, Ocean Village Business Centre, 23 Ocean Village Promenada, Gibraltar (Spółka nr 87598). Copyright © 2014 Red Sands Insurance. Wszelkie prawa zastrzeżone.