English Polish Hungarian Czech Slovak ελληνικά
RedSands

Právne podmienky

Právne upozornenie

Toto upozornenie si pozorne prečítajte, pretože používaním tejto stránky súhlasíte, že budete viazaní s jej podmienkami. Ak sa rozhodneme vykonať zmeny oznámenia, tieto zmeny umiestnime na tejto stránke.  Ak máte nejaké otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Red Sands má registrovanú kanceláriu na adrese Level 3, Ocean Village Business Centre, 23 Ocean Village Promenade, Gibraltar.

Ak by ste chceli kontaktovať Red Sands, prosím kliknite na „Kontaktujte nás“ na našej domovskej webovej stránke („webová stránka"). Používaním tejto webovej stránky súhlasíte, že ste si prečítali a súhlasíte so všetkými podmienkami na nej uvedenými.

„vy“, „váš“ a „vaše“ znamená osobu (osoby) vstupujúce na webovú stránku.

OCHRANA ÚDAJOV A UPOZORNENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zaväzujeme sa chrániť a rešpektovať vaše súkromie v súlade so súčasnou legislatívou o ochrane údajov („legislatíva“). Toto oznámenie stanovuje základ, podľa ktorého spracujeme akékoľvek osobné údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, alebo ktoré nám poskytnete. Pre účely tejto legislatívy budeme kvalifikovaní ako kontrolóri údajov vo vzťahu k akýmkoľvek osobným údajom, ktoré nám poskytnete.

Na tieto pravidlá ochrany osobných údajov by mali byť upozornené všetky strany, ktoré sú zahrnuté  vo vašej zmluve, kde súhlasili s tým, že budete konať v ich mene.

Poskytnutím osobných informácií alebo osobných informácií niekoho, kto je zahrnutý vo vašej zmluve, uznávate, že ich môžeme používať iba spôsobom, ktorý je uvedený v týchto pravidlách ochrany osobných údajov.

NAŠE PRÁVNE PRINCÍPY  

Keď zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje, zaisťujeme, aby sme sa o nich náležite starali a používali ich v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov stanovenými nižšie, udržiavali ich v bezpečí a nikdy ich nepredali.

 1. Osobné informácie, ktoré poskytnete, sú spracované čestne, zákonne a transparentným spôsobom;
 2. Osobné informácie, ktoré poskytnete, sa zhromažďujú na konkrétny účel a nie sú spracovávané spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s účelom, na ktorý si ich Red Sands zhromaždil;
 3. Vaše osobné informácie sú primerané, relevantné a obmedzené na to, čo je potrebné v súvislosti s účelmi, na ktoré sú spracované;
 4. Vaše osobné údaje sú zachovávané ako presné a v prípade potreby aktualizované;
 5. Vaše osobné údaje nebudú držané dlhšie ako je nevyhnutné na účely, na ktoré sú osobné údaje spracovávané;
 6. Prijmeme vhodné kroky na zabezpečenie ochrany vašich osobných údajov;
 7. Vaše osobné údaje sú spracované v súlade s vašimi právami;
 8. Vaše osobné údaje odovzdáme iba inej krajine alebo medzinárodnej organizácii mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, kde sme podnikli potrebné kroky na zabezpečenie ochrany vašich osobných údajov. Takéto kroky môžu zahŕňať zaradenie strany, ktorej odovzdávame informácie, do zmluvného záväzku, aby ich chránila adekvátnymi spôsobmi;
 9. Red Sands nepredáva vaše osobné informácie a my taktiež nedovoľujeme predaj údajov o našich zákazníkoch žiadnymi spoločnosťami, ktoré nám poskytujú služby.

INFORMÁCIE, KTORÉ O VÁS MÔŽEME ZHROMAŽĎOVAŤ ALEBO DOSTÁVAŤ

Môžeme zhromažďovať a spracúvať osobné údaje, ktoré nám poskytnete priamo vyplnením formulárov, zasielaním e-mailov, telefonicky alebo prostredníctvom tretích strán, ako sú naši partneri.

Informácie, ktoré zhromažďujeme, budú závisieť od nášho vzťahu s vami. Ak sa vo vašich zmluvách uvádzajú iní ľudia, môžeme vás požiadať o poskytnutie nižšie uvedených informácií vo vzťahu k týmto osobám, ak je to relevantné pre vaše poistenie:

Osobné údaje:

 • kontaktné údaje ako sú meno, emailová adresa, poštová adresa a telefónne číslo;
 • podrobnosti o akýchkoľvek ďalších osobách zahrnutých vo vašich zmluvách, kde sú menovaní a vzťah s vami ako držiteľa zmluvy;
 • identifikačné údaje ako sú váš dátum narodenia, národné sociálne číslo, pas a vodičské oprávnenie;
 • finančné informácie ako sú bankové podrobnosti, podrobnosti o kreditnej karte a informácie obdŕžané  výsledkom kontrol našich kreditov;
 • informácie týkajúce sa vašej poistnej zmluvy, ako sú informácie o vašom majetku, vozidle, veterinárnych alebo lekárskych poradcoch, predchádzajúce zmluvy alebo nároky, nedávne škody;
 • informácie týkajúce sa vášho nároku alebo vašej účasti na záležitosti, ktorá vedie k vzniku nároku;
 • informácie o povahe vašej firmy a komerčných aktív;
 • informácie získané použitím našich súborov cookies;
 • podrobnosti o konkurzoch a iných finančných sankciách, ako sú vyšetrovania HMRC  (Daňový a colný úrad Jej veličenstva Spojeného kráľovstva).

Citlivé osobné údaje (ako napríklad informácie týkajúce sa zdravia alebo odsúdenia za trestné činy)  môžeme požadovať na špecifické účely uzatvárania poistení a zisťovania podvodov alebo ako súčasť procesu spracovania nárokov. Poskytnutie poistenia alebo spracovanie nároku je podmienené poskytnutím takýchto údajov, zatiaľ čo vy môžete odstúpiť od súhlasu na spracovanie takýchto údajov, a to môže mať za následok, že nebudeme môcť pokračovať v krytí alebo spracovávať akékoľvek takéto nároky.

Citlivé osobné informácie:

 • podrobnosti o vašom súčasnom alebo predošlom fyzickom alebo mentálnom zdraví;
 • podrobnosti týkajúce sa vášho sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie; napríklad rodinný stav;
 • podrobnosti týkajúce sa trestných činov vrátane údajných trestných činov, trestného konania, výsledkov a trestov (predchádzajúce odsúdenia za trestné činy, bankroty a iné finančné sankcie, ako sú rozsudky krajských súdov).

Ak sa nám poskytnú takéto údaje, použijeme ich iba na vyššie uvedené konkrétne účely a budeme s nimi zaobchádzať bezpečne a v súlade s týmto oznámením.

AKO POUŽÍVAME VAŠE INFORMÁCIE

Osobné údaje, ktoré o vás máme, môžeme použiť nasledovnými spôsobmi:

Dôvod, pre ktorý používame údaje

Náš právny základ pre ich použitie

Pre účely poskytnutia poistenia, vyriešenie nárokov a iných súvisiacich účelov

Na plnenie poistnej zmluvy medzi vami a nami

Na prieskum a štatistické účely

Naše oprávnené záujmy - pre nás analyzovať historickú činnosť, zlepšiť naše ratingové algoritmy a pomôcť pri predpovedaní budúceho dopadu na podnikanie, podporovať naše obchodné záujmy, rozširovať ponuku našich produktov a rozvíjať nové systémy a procesy

Poskytnúť vám informácie, produkty alebo služby, ktoré od nás požadujete, alebo pri ktorých cítime, žeby vás mohli zaujímať, ak ste súhlasili s tým, aby ste boli na takéto účely kontaktovaní

Ak ste poskytli súhlas

Spravovať našu stránku a pre interné operácie vrátane riešenia problémov, analýzy dát, testovania, výskumu, štatistických zisťovaní a pre účely prieskumu

Naše oprávnené záujmy - pre nás analyzovať činnosť a prevádzku a testovanie, výskum, štatistické účely a pre účely prieskumu

Informovať vás o zmenách našich služieb

Naše právne záväzky a povinnosti

Zabezpečenie ochrany pred podvodmi a praním špinavých peňazí

Naše právne záväzky a povinnosti

 

Plnenie všeobecných právnych záväzkov a povinností

Naše právne záväzky a povinnosti

Na komunikáciu s vami a vyriešenie akejkoľvek sťažnosti, ktoré by ste mohli mať

Naše právne záväzky a povinnosti spolu s našimi oprávnenými obchodnými záujmami na vyriešenie akýchkoľvek sťažností

Na zlepšenie kvality, školenia a bezpečnosti (napríklad) s ohľadom na zaznamenané alebo monitorované telefonické hovory

Naša oprávnená potreba poskytovať bezpečné a kvalitné služby a pri spracovaní citlivých osobných údajov v prípade potreby uplatníme výnimku na účely poistenia

ZVEREJŇOVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje môžeme zverejniť tretím stranám, ktoré sa podieľajú na poskytovaní produktov alebo služieb nám, alebo poskytovateľom služieb, ktorí poskytujú služby v našom mene. Tieto môžu zahŕňať, ale nie sú obmedzené len na nasledujúce:

 • Zmluvní správcovia tretích strán, partneri alebo poskytovatelia služieb;
 • Zaisťovatelia;
 • Referenčné poisťovacie úrady;
 • Poskytovatelia zdravotnej služby;
 • Odhadcovia škôd;
 • Agentúry kreditových referencií;
 • Obchodné asociácie;
 • Ombudsman pre finančné služby (FOS) alebo  Úrad splnomocnenca pre informácie (ICO)
 • Agentúry na odhaľovanie podvodov;
 • Externé právne firmy alebo konzultanti;
 • Externí audítori;
 • Regulačné orgány; a
 • ako to vyžaduje zákon.

Zverejnenie vašich osobných údajov tretej strane sa uskutoční len vtedy, ak tretia strana súhlasila s tým, že vaše informácie budú prísne dôverné a budú sa používať iba na konkrétny účel, na ktorý jej údaje poskytujeme.

MEDZINÁRODNÉ PRENOSY ÚDAJOV

Vaše osobné údaje môžeme preniesť do miest určenia mimo Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“). Ak prenesieme vaše osobné údaje mimo územia EHP, zabezpečíme, aby sa s nimi zaobchádzalo bezpečne a v súlade s týmto oznámením o ochrane osobných údajov a platnou legislatívou.

VAŠE PRÁVA

Máte právo:

 • Pozrieť si kópiu osobných údajov, ktoré o vás máme;
 • Požiadať nás o vymazanie akýchkoľvek vašich osobných údajov (s určitými výnimkami);
 • Opraviť alebo odstrániť nepresné alebo zavádzajúce údaje;
 • Obmedziť spracovanie vašich údajov;
 • Požiadajte nás o poskytnutie kópie vašich údajov ľubovoľnému kontrolórovi v prenosnom a strojom čitateľnom formulári;
 • Odmietnuť priamy marketing;
 • Nebyť predmetom automatizovaného rozhodovania;
 • Odobrať súhlas;
 • Podať sťažnosť miestnemu orgánu na ochranu osobných údajov.

Pre prístup k vašim osobným údajom napíšte tu:

The Data Protection Liaison Officer (Styčný úradník pre ochranu údajov), Red Sands Insurance Company (Europe) Limited, Level 3 Ocean Village Business Centre, 23 Ocean Village Promenade, Gibraltar, GX11 1AA.

SÚBORY COOKIES

Naša webová stránka používa cookies na odlíšenie od ostatných používateľov našej webovej stránky. To nám pomáha, aby ste pri prehliadaní našej stránky strávili príjemný čas  a tiež nám to pomáha vylepšovať našu stránku. Napríklad nás zaujíma počet návštevníkov a stránky, ktoré navštevujú: ktoré  stránky sú najviac a najmenej populárne. Uplatňovaním toho, čo sa dozvedáme o návykoch návštevníkov stránok, môžeme prispôsobiť obsah, aby bol ľahšie prístupný, relevantnejší a zaujímavejší pre návštevníkov. V niektorých prípadoch sa súbory cookies používajú na pripomenutie informácií o návšteve našich stránok medzi návštevami. Možno budeme potrebovať urobiť to, aby ste zlepšili používanie webovej stránky, napríklad pripomenutie všetkých predvolieb funkcií. Pokračovaním vo vyhľadávaní na stránke súhlasíte s používaním súborov cookies.

Cookie je malý súbor písmen a čísel, ktorý ukladáme vo vašom prehliadači alebo na pevnom disku vášho počítača. Súbory cookies obsahujú informácie, ktoré sa prenášajú na pevný disk vášho počítača.

Naše súbory cookies neuchovávajú osobné údaje, ako je vaše meno, adresa, telefónne číslo alebo e-mail vo formáte, ktorý si môžu prečítať iní. Súbory cookies, ktoré používame, nemôžu čítať ani vyhľadávať vo vašom počítači, v smartfóne ani vo webovom zariadení umožňujúcom získať informácie o vás alebo vašej rodine alebo čítať akýkoľvek materiál uložený na vašom pevnom disku.

Používame nasledovné súbory cookies:

Nevyhnutne potrebné súbory cookies: Používame iba tie súbory cookies, ktoré sú potrebné na prevádzku našej webovej stránky.

Analytické/výkonné súbory cookies: Umožňujú nám rozpoznať a spočítať počet návštevníkov a vidieť, ako sa návštevníci pohybujú na našej webovej stránke, keď ju používajú. To nám pomáha zlepšiť spôsob fungovania našej webovej stránke, napríklad tým, že zabezpečujeme, že užívatelia ľahko nájdu to, čo hľadajú.

Môžete zablokovať súbory cookies aktiváciou nastavenia v prehliadači, ktoré vám umožní odmietnuť nastavenie všetkých alebo niektorých súborov cookies. Ak však používate nastavenia prehliadača na zablokovanie všetkých súborov cookies (vrátane základných súborov cookies), nemusíte mať prístup k všetkým častiam našej stránky.

Ak chcete nastaviť prijatie súborov cookies, prečítajte si informácie v príručke „pomoc“ vášho prehliadača.

ZMENY V NAŠICH PRAVIDLÁCH OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pravidlá ochrany osobných údajov môžeme kedykoľvek upraviť zmenou tejto stránky. Očakáva sa, že túto stránku z času na čas skontrolujete, aby ste zaznamenali akékoľvek zmeny, ktoré vykonáme.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania vašich osobných údajov, obráťte sa na nás:

The Data Protection Liaison Officer (Styčný úradník pre ochranu údajov), Red Sands Insurance Company (Europe) Limited, Level 3 Ocean Village Business Centre, 23 Ocean Village Promenade, Gibraltar, GX11 1AA.

Elektronická pošta

Upozorňujeme, že nie je žiadna záruka, že akýkoľvek e-mail zaslaný na túto stránku dostane Red Sands alebo že správa zostane dôverná počas prenosu.

Zmluvné podmienky

Tieto zmluvné podmienky je potrebné si prečítať v súvislosti s akýmikoľvek inými podmienkami a vylúčením zodpovednosti, ktoré sú uvedené alebo odkazujú na časti  webovej stránky. V prípade akéhokoľvek rozporu prednosť pred týmito zmluvnými podmienkami budú mať podmienky  a vylúčenie zodpovednosti poskytnuté v častiach webovej stránky.

Spoločnosť Red Sands môže kedykoľvek zmeniť informácie, materiál a obsah uvedený na webovej stránke. Váš pretrvávajúci prístup k webovej stránke alebo jej používanie bude znamenať, že súhlasíte s akýmikoľvek zmenami, ktoré môže spoločnosť Red Sands urobiť.

Používatelia

Používate webovú stránku a informácie, ktoré sú tu obsiahnuté, na vlastné riziko a ste plne zodpovední za takéto použitie.  Webovú stránku nesmiete používať na podvodné účely alebo v súvislosti s akoukoľvek nezákonnou činnosťou. Webovú stránku nesmiete používať akýmkoľvek spôsobom, ktorý spôsobuje alebo pravdepodobne spôsobí, že webová stránka alebo prístup k nej bude akýmkoľvek spôsobom prerušený, poškodený alebo narušený.

V žiadnom prípade spoločnosť Red Sands, jej dodávatelia, subdodávatelia, zástupcovia alebo iné tretie strany uvedené na tejto stránke nebudú zodpovedné voči ktorejkoľvek strane za akékoľvek priame, nepriame, náhodné, zvláštne, následné alebo trestné škody za akékoľvek použitie tejto webovej stránky alebo akejkoľvek inej webovej stránky, a to bez ohľadu na to, či sú náklady alebo výdavky, akákoľvek strata zisku a / alebo prerušenie podnikania, strata programov alebo iných údajov a akékoľvek ďalšie straty vyplývajúce z používania tejto webovej stránky alebo jej neschopnosti používať akékoľvek materiály na akejkoľvek lokalite prepojenej s touto webovou lokalitou (vrátane, avšak bez obmedzenia na akékoľvek vírusy alebo akékoľvek iné chyby alebo chyby alebo poruchy počítačového prenosu alebo sieťovej komunikácie), a to aj vtedy, ak bola spoločnosť Red Sands informovaná o možnosti takejto škody a či už je predvídateľná alebo nie. Spoločnosť Red Sands okrem toho nemôže akceptovať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zmeny obsahu webovej stránky neoprávnenými tretími stranami. Všetky výslovné alebo implicitné záruky alebo vyhlásenia sú vylúčené v maximálnom rozsahu povolenom zákonom. Spoločnosť Red Sands v žiadnom prípade neobmedzuje svoju zákonnú zodpovednosť za smrť alebo zranenie spôsobené našou nedbanlivosťou, porušením povinnosti, hrubou nedbanlivosťou alebo úmyselným zneužitím.

Nič na tejto webovej stránke sa nepovažuje za nejakú finančnú alebo inú odbornú radu akýmkoľvek spôsobom. Ak sa na produkty alebo služby spoločnosti Red Sands vyžaduje nejaká rada alebo usmernenie, kontaktujte Red Sands podľa pokynov na tejto webovej stránke. Tieto vyhlásenia neovplyvňujú vaše zákonné práva.

Produkty, služby a webové stránky tretích strán

Táto webová stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán. Tieto informácie sú poskytované iba pre účely informovanosti a spoločnosť Red Sands nezodpovedá za obsah iných webových stránok alebo stránok, ktoré sú prepojené s týmto webom. Žiadna webová stránka tretej strany nemôže byť prepojená s webovou stránkou bez predchádzajúceho písomného súhlasu Red Sands.

Spoločnosť Red Sands vylučuje zodpovednosť za vhodnosť alebo dostupnosť produktov alebo služieb tretích strán, ktoré sa z času na čas môžu objaviť na webovej stránke alebo môžu byť prepojené s webovou stránkou.

Odmietnutie zodpovednosti / prístup a presnosť

Cieľom Red Sands je zabezpečiť, aby informácie obsiahnuté na tejto webovej stránke boli založené na informáciách v čase uverejnenia, ale presnosť nemôže byť zaručená. Spoločnosť Red Sands neposkytuje žiadne záruky ani vyjadrenia (výslovné ani implikované), pokiaľ ide o presnosť, pravdivosť alebo úplnosť. Mali by ste vykonať príslušné kroky na overenie všetkých informácií na tejto webovej stránke predtým ako podľa nich začnete konať.

I keď sa Red Sands bude snažiť zabezpečiť, aby dostupnosť webovej stránky bola neprerušovaná a bezchybná, nemôžeme to zaručiť. Váš prístup na webovú stránku môže byť občas pozastavený alebo obmedzený, aby sa mohli vykonať opravy, údržba alebo zavedenie nových zariadení alebo služieb. Spoločnosť Red Sands sa však pokúsi obmedziť frekvenciu a trvanie akéhokoľvek takéhoto pozastavenia alebo prerušenia.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek vykonať zmeny a doplnenia informácií na tejto stránke. Pokiaľ nie je jasne uvedené, informácie uvedené na tejto stránke nie sú zamýšľané ako ponuka, na základe ktorej s vami uzavrieme zmluvu. Zmluva bude vytvorená až po prijatí vašej žiadosti a potvrdíme vám, že zmluva bola uzavretá.

Duševné vlastníctvo

Ochranné známky a autorské práva

Autorské práva na tejto webovej stránke sú vo vlastníctve alebo licencované spoločnosťou Red Sands, pokiaľ nie je uvedené inak. Môžete si vytlačiť, kopírovať, preberať alebo dočasne ukladať výňatky z našej webovej stránky pre vaše osobné informácie alebo pri používaní našich produktov a služieb. Akékoľvek iné použitie je zakázané bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu. Ak by ste chceli získať ďalšie informácie v tejto súvislosti, obráťte sa na spoločnosť Red Sands pomocou odkazu „Kontaktujte nás“ na webovej stránke. Táto webová stránka alebo jej časť nesmie byť reprodukovaná, duplikovaná, kopírovaná, predávaná alebo navštevovaná bez nášho výslovného písomného súhlasu.

Ochrana údajov

Prosím, vyššie si prečítajte naše pravidlá ochrany osobných údajov.

Rozhodné právo

Webová stránka a tieto podmienky sa riadia anglickým právom a anglické súdy majú nevýlučné právomoci na vypočúvanie akéhokoľvek sporu vyplývajúceho z nich.

Red Sands Insurance Company (Europe) Limited je licencovaná a pod dohľadom Gibraltar Financial Services Commission podľa nariadenia Insurance Companies Act 1987 (viac na webu FSC). Je členom UK´s Financial Services Compensation Scheme, Financial Ombudsman Scheme a The Association of British Insurer. Sídlo: Level 3,  Ocean Village Promenade, Gibraltar (Company No. 87598).  Copyright © 2014 Red Sands Insurance. Všetky práva vyhradené. Pre pravidlá ochrany súkromia kliknite sem.